Affiliate voorwaarden

Versie 2.0 - December 2023

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen MailBlue, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68740077 (hierna: “MailBlue”) en zijn wederpartij (hierna: “Affiliate”).

Door zich te registreren op het Affiliate dashboard van MailBlue gaat Affiliate akkoord met deze voorwaarden en wordt Affiliate deel van het Affiliate Programma van MailBlue.

Artikel 1 – Definities

De met een beginhoofdletter geschreven begrippen in deze affiliate voorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

 1. Affiliate Dashboard: Het dashboard van MailBlue, te bereiken via https://login.mailblue.nl/, waar Affiliates bij promotiemateriaal, betalingsoverzichten en andere zaken relevant voor de Affiliate Dienst kunnen. 
 2. Affiliate Dienst: de op grond van de Overeenkomst door Affiliate te verrichten diensten welke bestaan uit het werven van geïdentificeerde Bezoekers die een overeenkomst met MailBlue wensen aan te gaan. 
 3. Affiliate Link: een door MailBlue gegenereerde link met speciale kenmerken van Affiliate waaruit MailBlue kan afleiden hoeveel Bezoekers er via Affiliate op de website van MailBlue zijn binnengekomen dan wel de diensten en/of producten van MailBlue hebben afgenomen. 
 4. Affiliate Voorwaarden: deze onderhavige voorwaarden. 
 5. Bezoeker: iedere bezoeker die zich via de website(s) en/of andere diensten onder het beheer van Affiliate middels de Affiliate Link op de website van MailBlue komt.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Affiliate en MailBlue in het kader van de Affiliate Dienst. 
 8. Transactieovereenkomst: de overeenkomst tussen MailBlue en Bezoeker die tot stand is gekomen als resultaat van de promotie door Affiliate. 

Artikel 2. Aard van de Affiliate Dienst

 1. MailBlue biedt een software-as-a-service (SaaS)-oplossing voor e-mailmarketing automatisering waar Bezoekers kennis kunnen nemen van informatie en/of overeenkomsten met MailBlue kunnen aangaan voor de diensten die MailBlue aanbiedt. 
 2. Indien Bezoekers een Transactie Overeenkomst aangaan dankzij de Affiliate Dienst, is dit met MailBlue en niet met Affiliate. 
 3. Affiliate zal voor MailBlue Affiliate Diensten verrichten voor welke MailBlue Affiliate een vergoeding zal betalen per gesloten Transactieovereenkomst.
 4. Door het aangaan van deze Overeenkomst vormen de partijen nadrukkelijk geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de andere verbintenissen aan te gaan.
 5. Partijen onderkennen dat aantallen geïnteresseerde Bezoekers en inkomsten niet te garanderen zijn en partijen maken geen aanspraak op exclusiviteit.
 6. Bij aanmelding dient Affiliate de door MailBlue gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer, rekeningnummer en dergelijke, volledig en naar waarheid middels een online formulier in te vullen op de website: https://login.mailblue.nl. MailBlue heeft de mogelijkheid om een selectieprocedure te hanteren voor aanmeldingen. MailBlue is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.  
 7. Na sluiting van de Overeenkomst verstrekt MailBlue aan Affiliate toegang tot het Affiliate Dashboard waarmee promotiemateriaal, uitbetaald-informatie en verschuldigde vergoedingen in te zien zijn. Affiliate is verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. MailBlue is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan Affiliate verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, onder verantwoordelijkheid en risico van Affiliate gebeurt.

Artikel 3. Promotie door Affiliate

 1. Affiliate zal ten behoeve van MailBlue promotie maken, welk naar eigen inzicht mag gebeuren binnen het kader van dit artikel. Promotie mag echter uitsluitend gebeuren op websites, advertenties, flyers, folders en andere diensten onder beheer van Affiliate. Affiliate zal op de websites en andere diensten onder beheer van Affiliate Affiliate Links plaatsen in het kader van de campagnes van MailBlue.
 2. Bij de promotie mag Affiliate gebruikmaken van zelf geproduceerde materialen zoals teksten en afbeeldingen, en zal Affiliate geen materialen van MailBlue gebruiken, behoudens de uitzondering in artikel 3.3. Daarbij dient het zelf geproduceerde promotiemateriaal op basis van het huisstijlhandboek van MailBlue opgesteld te worden. Dit handboek is raadpleegbaar via het Affiliate Dashboard. 
 3. De eisen die Artikel 3.2 koppelt aan zelf geproduceerd promotiemateriaal, geldt niet voor de door MailBlue als promotioneel aangewezen materialen en de handelsnaam, merk en logo van MailBlue. Deze laatsten mogen worden gebruikt maar in ongewijzigde vorm, en MailBlue mag voorwaarden stellen aan de wijze van presentatie daarvan. MailBlue vrijwaart Affiliate van auteursrecht claims van derden met betrekking tot de promotionele materialen.
 4. Overige verplichtingen van Affiliate:
  1. Affiliate zal de materialen die hij wenst in te zetten voor de Affiliate Dienst vooraf ter goedkeuring voorleggen aan MailBlue. MailBlue mag aanwijzingen geven welke moeten worden opgevolgd alvorens goedkeuring wordt verleend,
  2. Affiliate zal geen uitingen doen die MailBlue mogelijkerwijs kunnen schaden.
 5. Het is Affiliate niet toegestaan om:
  1. promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter, promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium (“spam”), wanneer dit zonder wettelijk vereiste opt-in gebeurt,
  2. promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben,
  3. promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben,
  4. promotionele uitingen te voorzien van aansporingen van welke aard dan ook aan bezoekers om de promotiemiddelen aan te klikken dan wel zich valselijk voor te doen als potentiële klant
  5. promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van MailBlue.
 6. Affiliate zal geen uitlatingen doen met betrekking tot het aanbod van MailBlue die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.
 7. Indien MailBlue een redelijk vermoeden krijgt dat Affiliate in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Affiliate daarover informeren. Affiliate zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling staken of gestaakt houden, bij gebreke waarvan MailBlue de Overeenkomst mag opzeggen. Affiliate zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling staken of gestaakt houden, bij gebreke waarvan MailBlue de Overeenkomst per direct mag beëindigen of opschorten en de toegang tot het Affiliate Dashboard voor Affiliate mag blokkeren.

Artikel 4. Vergoeding voor de Affiliate Dienst

 1. Als vergoeding voor de Affiliate Diensten is MailBlue aan Affiliate een bedrag verschuldigd van 35% van de abonnementsprijs (excl. BTW) voor iedere geïdentificeerde Bezoeker die daadwerkelijk een Transactieovereenkomst met MailBlue aangaat, tenzij anders overeengekomen. De vergoeding wordt alleen gebaseerd op de Lite, Plus en Professional-abonnementen die Bezoeker(s) met MailBlue sluit(en) wegens de Affiliate Dienst. Add-ons maken geen deel uit van de berekening van de vergoeding. Zie de website: https://mailblue.nl/prijzen voor meer informatie over de soorten abonnementen. 
 2. Een vergoeding wordt verschuldigd aan Affiliate wanneer het eerste bezoek van de Bezoeker herleid kan worden tot Affiliate via een Affiliate Link en hieruit binnen dertig (30) dagen een Transactie Overeenkomst wordt gesloten, tenzij anders overeengekomen. Indien het bezoek tevens herleid kan worden tot een of meer andere affiliates zal de vergoeding naar de laatste geregistreerde affiliate worden verzonden.
 3. De vergoeding zal maximaal twaalf (12) opeenvolgende maanden worden uitgekeerd in het geval dat de Bezoeker twaalf opeenvolgende (12) maanden of langer dan twaalf (12) maanden de diensten van MailBlue afneemt zoals bedoeld in Artikel 4.1, ongeacht of het een maand- of jaarabonnement betreft, tenzij anders overeengekomen.
 4. Geen vergoeding is verschuldigd indien sluiting van de Transactieovereenkomst plaatsvond na het moment van beëindiging van deze Overeenkomst. Een vergoeding is echter wel verschuldigd indien enkel de goedkeuring bedoeld in het volgende lid na dit moment plaatsvond. MailBlue mag zonder opgaaf van redenen een vergoeding weigeren (afkeuren). Indien MailBlue niet binnen dertig (30) dagen afkeurt, wordt de vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.
 5. Bij fraude, zoals het kunstmatig genereren van verkeer, is de Affiliate een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 100,- per incident, met een maximum van € 15.000,- per jaar.

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. Betaling van verschuldigde vergoedingen zal per kwartaal gebeuren. MailBlue is echter gerechtigd uitbetaling op te schorten indien het uit te betalen bedrag minder is dan € 50,00. 
 2. MailBlue zal een creditfactuur uitreiken in de maand na een afgesloten kwartaal (april, juli, oktober en januari)
 3. De betalingstermijn van de creditfactuur is dertig (30) dagen na de daarop vermelde datum. 
 4. Indien Affiliate niet in Nederland gevestigd is, is MailBlue gerechtigd opgaaf van een BTW-nummer te verlangen alvorens tot uitbetaling over te gaan.

Artikel 6. Onderhoud en storingen

 1. MailBlue heeft het recht om de Affiliate Dienst en het Affiliate Dashboard, bijbehorende websites of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. MailBlue spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Affiliate indien mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. MailBlue is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 7. Rapportage

 1. Ten behoeve van vaststelling van de resultaten zal MailBlue Affiliate toegang geven tot een dashboard waarmee inzage verkregen kan worden middels de website: https://login.mailblue.nl/. Dit dashboard is toegankelijk via het Affiliate Dashboard.
 2. De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij Affiliate overtuigend tegenbewijs kan overleggen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De aansprakelijkheid van MailBlue voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot het totaal aan vergoedingen exclusief BTW dat aan Affiliate is uitgekeerd in de drie (3) maanden voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht het aantal gebeurtenissen. 
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is MailBlue nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de door Affiliate geleden indirecte schade. Onder indirecte schade wordt door Partijen in het kader van deze Overeenkomst uitsluitend verstaan (i) gederfde omzet of winst, (ii) gemiste besparingen, (iii) vertragingsschade, (iv) verminderde goodwill, of (vi) schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 3. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is MailBlue alleen aansprakelijk als Affiliate MailBlue onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan MailBlue een termijn van dertig (30) dagen wordt geboden om de tekortkoming te zuiveren, en MailBlue ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.   
 4. Enige tussen partijen overeengekomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover (i) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MailBlue, of (ii) de beperking of uitsluiting anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. 
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MailBlue door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van MailBlue kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst door MailBlue worden opgeschort.
 6. Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmachtsituatie.

Artikel 9. Duur en opzegging

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Beide partijen mogen op elk moment opzeggen.
 3. Na beëindiging van de Overeenkomst zal MailBlue conform Artikel 5 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen. Indien MailBlue de Overeenkomst beëindigt op grond van een begane fraude door Affiliate, is MailBlue niet verplicht dit tegoed aan Affiliate te betalen en bij opzegging uit hoofde van een schending van een verbod uit Artikel 3 heeft Affiliate geen recht op uitbetaling van enige nog openstaande vergoeding.
 4. MailBlue is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Affiliate op te schorten als het vermoeden bestaat dat Affiliate in strijd handelt met de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat MailBlue daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden. De opschorting eindigt pas nadat Affiliate naar tevredenheid van MailBlue de grondslag hiervoor heeft weggenomen.

Artikel 10. Opruimactie voor inactieve Affiliates

 1. Affiliates die als inactief worden beschouwd, kunnen worden onderworpen aan een opruimactie. MailBlue zal in dit geval de Overeenkomst tussen partijen opzeggen. 
 2. Een Affiliate wordt als inactief beschouwd indien de Affiliate gedurende een aaneengesloten periode van drie (3) maanden geen Bezoekers worden geïdentificeerd die Transacties Overeenkomsten hebben gesloten met MailBlue. 
 3. MailBlue zal de inactieve Affiliate via het Affiliate Dashboard op de hoogte brengen indien MailBlue voornemens is om de Overeenkomst tussen partijen op te zeggen. Affiliate krijgt vervolgens veertien (14) dagen de tijd om te reageren of Affiliate de Affiliate Diensten zal hervatten en/of gaan verrichten. 
 4. Wanneer blijkt dat Affiliate na de periode van veertien (14) dagen zoals bedoeld in Artikel 10.3 nog steeds inactief is of geen passende reactie heeft gegeven, kan MailBlue overgaan tot opzegging van de Overeenkomst tussen partijen.  

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De Overeenkomst en deze Affiliate Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen partijen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar MailBlue gevestigd is.

Artikel 12. Wijziging en aanvulling

 1. Eventuele algemene voorwaarden van Affiliate maken geen deel uit van de Overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of deze Affiliate Voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. MailBlue heeft het recht om de Overeenkomst of deze Affiliate Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan Affiliate.
 4. Als Affiliate een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze 30 (dertig) dagen de Overeenkomst op te zeggen. Indien Affiliate dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de Overeenkomst of deze Affiliate Voorwaarden, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de Affiliate Dienst.
 2. Affiliate is niet gerechtigd deze Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van MailBlue. MailBlue is gerechtigd om deze Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde.
 3. De door MailBlue ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij Affiliate kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 4. Indien enige voor MailBlue relevante gegevens betreffende Affiliate veranderen, zal Affiliate MailBlue hier onverwijld over informeren via het Affiliatedashboard.