Affiliate Voorwaarden MailBlue

Home » Juridische informatie » Affiliate Voorwaarden

Hieronder tref je de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het MailBlue Affiliate Programma. We vragen je deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van ons Affiliate Programma, dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden. Wanneer je op de knop “Aanmelden” klikt op de Affiliate registratie pagina, accepteer je deze voorwaarden. Het is niet toegestaan om van het Affiliate Programma gebruik te maken indien je de bepalingen van deze voorwaarden niet hebt geaccepteerd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten die vallen onder het Affiliate Programma. Voor eventuele afwijkingen van deze voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Artikel 1 – Definities
Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden met hoofdletter worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis: MailBlue:
De besloten vennootschap van MailBlue B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 68740077.

MailBlue Affiliate: (Ook wel Affiliate)
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de voorwaarden heeft aanvaard en door MailBlue als Affiliate is geaccepteerd om gebruikers of klanten van haar site of bedrijf, door middel van een link of een andere elektronische koppeling en/of via promotie klanten voor MailBlue genereert.

Gebruiker: Een Gebruiker is iemand die via een MailBlue Affiliate link surft naar MailBlue.
Klik: Een Gebruiker die via een link naar MailBlue surft.
Sale: Een sale is de aankoop van een abonnement bij MailBlue door een Gebruiker.
Affiliate Programma: Programma dat eigendom is van MailBlue.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen MailBlue en MailBlue Affiliate die ter zake van het Affiliate Programma tot stand komt.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
2.1 Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate. Indien de Affiliate een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de Affiliate de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het Affiliate Programma van MailBlue. Inschrijving van een Affiliate jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn.

2.2 Aanmelding als Affiliate houdt in dat de Affiliate de voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.

2.3 Om als Affiliate deel te kunnen nemen aan het Affiliate Programma van MailBlue dient de Affiliate:

 • het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen
 • te bevestigen dat de voorwaarden worden geaccepteerd
 • te zijn geaccepteerd door MailBlue

2.4 MailBlue is gerechtigd een aanmelding af te wijzen omdat er een selectief beleid is op de aanstelling van affiliates. Indien een Affiliate niet aan de criteria voldoet, kan de Affiliate door MailBlue worden geweigerd.

Artikel 3 – Gebruik
3.1 Het is de Affiliate toegestaan om zijn website van links te voorzien naar MailBlue.

3.2 De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Affiliate, maar door MailBlue worden aangeboden.

3.3 De Affiliate is gerechtigd om de naam van MailBlue, en het speciaal verstrekte promotiemateriaal te gebruiken. Daarnaast is de Affiliate vrij om zelf promotiemateriaal te ontwikkelen en te promoten als deze worden voorgelegd aan MailBlue en worden geaccepteerd door MailBlue. De voorwaarde is dat er geen uitingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor MailBlue zou kunnen zijn.

3.4 Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, of deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • Het ongevraagd en zonder adequate toestemming, zijnde toestemming zoals bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving en uitgelegd door toezichthouders zoals de ACM en AFM, van de ontvanger verzenden van e-mails voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden;
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
 • Misleiding van derden
 • Misbruik maken van de teksten, logo of informatie van MailBlue

3.5 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site van de Affiliate:

 • Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst
 • Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van MailBlue
 • Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van MailBlue of enige derden schendt
 • Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft
 • Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.

3.6 Indien en voor zover de Affiliate (gedeeltelijk) handelt in strijd met artikel 3, is MailBlue gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, de inkomsten van de Affiliate te bevriezen, de overeenkomst onmiddellijk stop te zetten en te verbreken. Hierbij zullen alle te nog uit te keren en toekomstige verdiensten ongeldig verklaard worden en niet worden uitgekeerd.

Artikel 4 – Beloning
4.1 De Affiliate kan aanspraak maken op een commissie van 35% indien:

 • MailBlue een Klik heeft geregistreerd via de unieke Affiliate URL en hieruit een aankoop plaatsvindt. Alleen over een abonnement op de dienst MailBlue wordt een commissie uitgekeerd en niet over de andere producten. De commissie zal maximaal 12 maanden achter elkaar worden uitgekeerd. Indien de aangebrachte klant eerder stopt met het afnemen van het abonnement, stopt ook de commissie hierop.

4.2 Betaling aan de Affiliate vindt alleen plaats indien MailBlue de Transacties heeft goedgekeurd.

4.3 Verdiensten van de Affiliate zal per kwartaal uitgekeerd worden.

4.4 De commissie zoals bedoeld in artikel 4.1, is exclusief btw en/of andere aanvullende kosten. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie btw worden berekend.

4.5 Commissiebedragen van minder dan € 50 worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 50 zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in een kwartaal waarin het totaalbedrag € 50 of meer bedraagt.

4.6 MailBlue is te allen tijde gerechtigd om hetgeen dat zij aan de Affiliate verschuldigd is, te verrekenen met enig bedrag dat MailBlue uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Affiliate.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1 De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn site en mailings.

5.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van MailBlue.

5.3 MailBlue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het Affiliate Programma, onderbrekingen in de toegang tot het Affiliate Programma, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuur componenten, die gebruikt worden voor het Affiliate Programma van MailBlue of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan het Affiliate Programma, de programmatuur van de Affiliate en/of de website van de Affiliate.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom
6.1 Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van Affiliate zijn geproduceerd, zal te allen tijde bij de door MailBlue ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van MailBlue heeft Affiliate het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door MailBlue aan Affiliate.

Artikel 7 – Beëindiging
7.1 Onverminderd haar overige rechten is MailBlue te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Affiliate zal in dergelijke gevallen MailBlue kwijtschelden van enige claims door derde partijen en zal zich weerhouden van het claimen van enige vorm van compensatie van MailBlue.

7.2 Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is MailBlue ertoe gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Affiliate het gebruik van het Affiliate Programma op te ontzeggen indien:

 • De Affiliate gedurende een periode van drie maanden geen Verkeer heeft gegenereerd of Affiliate handelt in strijd met de Overeenkomst

7.3 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd:

 • Worden de link(s) verbroken
 • is MailBlue gerechtigd om de toegang van de Affiliate tot de website van MailBlue te blokkeren
  kan de Affiliate geen aanspraak (meer) maken op commissie
 • zal de Affiliate alle links en/of het verstrekte materiaal van MailBlue onmiddellijk van haar site en uit haar mailings verwijderen.
  • Uitsluitend in het geval dat de Overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 7.1, zal de Affiliate aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van sales die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 4.
  • Nieuwe Affiliates van MailBlue worden beoordeeld op basis van aantal unieke Gebruikers, doelgroep en profilering. Indien een website niet aan de gestelde criteria voldoet, kan de Affiliate door MailBlue uit het Affiliate Programma worden verwijderd, zonder dat hiervoor toelichting noodzakelijk is.

Artikel 8 – Diversen
8.1 MailBlue is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen MailBlue en Affiliate is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

9.2 Enige en alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen MailBlue en Affiliate mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.

9.3 Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar MailBlue kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, één en ander tenzij de wet voor het betreffende geval dwingend een andere rechter voorschrijft en tenzij MailBlue als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin de Affiliate kantoor houdt.

9.4 Indien enige bepaling van de Overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.5 Alle metingen, logs en andere door MailBlue verzamelde bewijzen zijn leidend en gelden als dwingend bewijs, behoudens in die gevallen waarin Affiliate gedegen tegenbewijs levert.

>