Algemene voorwaarden

Home » Juridische informatie » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie augustus 2021

Wat goed dat je dit document leest! Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij diensten of producten afneemt bij MailBlue. Geen zorgen: het is best wat leesvoer, maar het zo makkelijk mogelijk gehouden. Ben je een kei in wetteksten lezen? Dan wordt er her en der wel naar verwezen.

MailBlue werkt met zakelijke algemene voorwaarden (B2B). Deze voorwaarden zijn bedoeld voor alle diensten en producten, zoals het afnemen van software, e-mailmarketing, support, academy of jouw deelname aan een strategiesessie, workshop of event. MailBlue is daarbij trots om te vermelden om no.1 Grootste Certified Partner van ActiveCampaign te zijn.

Deze algemene voorwaarden gaan uit van een win-win situatie; het gaat uit van de gedachte ‘zorgen voor’ elkaar. Ze zijn altijd vindbaar op onze website www.mailblue.nl/legal.

Hieronder lees je onder welke voorwaarden MailBlue haar diensten aanbiedt. Onderaan het document worden de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij-vorm te schrijven. 

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking! 

Hartelijke groet,
Het team van MailBlue

Bedrijfsgegevens en bereikbaarheid

Officiële naam:MailBlue B.V.
KvK-nummer:68740077
Btw-nummer:NL857570869B01

Je kunt MailBlue op de volgende wijze bereiken:
Mailen: info@mailblue.nl   
Support ticket: https://help.mailblue.nl/
Adres: Reduitlaan 25 C, 4814 DC Breda
Website: www.mailblue.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:9:00-17:00 uur
Zaterdag en zondag:Gesloten

Artikel 1. Algemene zaken 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
    - ieder aanbod,
    - offerte en
    - overeenkomst,
  tussen jou en MailBlue, waarop MailBlue deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Jij verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat door:
     - Het digitaal aanvinken op de website/via het portal van de daartoe dienende checkbox;
     - Ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
     - Het verstrekken van een schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdracht.
  Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst MailBlue altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 4. Het kan zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Of dat er zich een situatie tussen ons voordoet, die niet is geregeld. Dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, - zoals dat zo mooi heet - ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Een rechter zou een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, op enig moment, geheel of gedeeltelijk nietig kunnen verklaren. Of vernietigen. Dan blijven echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Als hetgeen in het vorige lid zich voordoet, dan maken wij vervolgens goede afspraken om nieuwe bepalingen overeen te komen. Deze vervangen de nietige of vernietigde bepalingen. Daarbij volgen wij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 2. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

 1. De overeenkomst komt tot stand als jij mondeling of schriftelijk het aanbod van MailBlue inclusief deze algemene voorwaarden, aanvaardt.
 2. Je kunt MailBlue niet aan haar offerte of aanbod houden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Elk aanbod en prijsopgave door MailBlue is geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 
 4. Weet dat de in het aanbod vermelde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij anders aangegeven natuurlijk. 
 5. Mocht je nou het aanbod aanvaarden maar je hebt nog afwijkende opmerkingen, dan komt de overeenkomst alleen tot stand als MailBlue dat expliciet zo aangeeft.
 6. Een aanbod en een tarief geldt alleen voor een huidige opdracht.

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst 

 1. MailBlue zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 
 2. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van MailBlue. MailBlue kan anders de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten aan jou in rekening te brengen. Dit gebeurt volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven.
 3. Je kunt geen korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen dan wel het (eind)resultaat afkeuren, als er afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn. 
 4. MailBlue kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen. Daarbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.
 5. MailBlue kan altijd prijswijzigingen doorvoeren. We zullen je dit minimaal een maand van tevoren melden als het reeds afgenomen producten of diensten betreft. 

Artikel 4. Contractduur en termijnen

 1. De overeenkomst tussen ons wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 2. De duur kan ook van bepaalde tijd zijn. Dit blijkt dan uit de aard van de overeenkomst of als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 3. Als MailBlue voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn met jou is overeengekomen of heeft opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. 
 4. Stel MailBlue bij overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke en biedt daarbij een redelijke termijn, zodat MailBlue alsnog uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 5. MailBlue kan ervoor kiezen om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren. Dit houdt ook in dat:
     - Ieder uitgevoerd gedeelte afzonderlijk kan worden gefactureerd; en
     - De uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, kunnen worden opgeschort. Deze opschorting duurt net zolang, totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 5. Inschakeling van derden 

 1. MailBlue kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Denk aan freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs. 
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als door MailBlue of door MailBlue ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op jouw locatie, of een door jou aangewezen locatie, zorg je kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom 

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende eigendomsrechten op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan MailBlue. Alleen MailBlue is bevoegd een eigendomsrecht te deponeren of te registreren.
 2. De in het kader van de opdracht door MailBlue tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van MailBlue. Ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 
 3. MailBlue heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. MailBlue zal daarbij uiteraard rekening houden met vertrouwelijke informatie.
 4. Als je hetgeen in dit artikel wordt geregeld, niet naleeft, dan kan MailBlue een zelf vast te stellen maar redelijke vergoeding bij jou in rekening te brengen. Ook kan MailBlue een schadevergoeding eisen. 

Artikel 7. Gebruik

 1. Voor het gebruik van e-mailverkeer met derden, is in principe alles toegestaan.De uitzonderingen hierop, lees je in dit artikel. 
 2. Houd je aan toepasselijke wet- en regelgeving, die regels verbinden aan onder meer telecommunicatie, cookies, privacy enzovoorts. 
 3. Het is niet toegestaan e-mails te verzenden:
     - naar e-mailadressen die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben om door de gebruiker te worden gemaild (spam);
     - met illegale inhoud of over illegale producten/diensten;
     - met aanbod van pillen/medicijnen;
     - met aanbod van dieetsupplementen;
     - met aanbod van escort-/datingdiensten;
     - met een pornografische of seksueel getinte inhoud;
     - met ‘gambling’/gokken gerelateerde inhoud;
     - met drugs gerelateerde inhoud;
     - met “snel rijk worden methode” inhoud;
     - met Multi Level Marketing inhoud;
     - met affiliate marketing;
     - met leningen of loterijen;
     - met trading tips, forex, cryptocurrency, etc.;
     - met mails die worden verstuurd vanuit “nicknames”;
     - met mails waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden;
     - met een extreem lage openrate of extreem hoge uitschrijfratio;
     - die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads;
     - met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen;
     - die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.
 4. MailBlue kan daarom bij verzending van e-mails de inhoud controleren. De verzending wordt in dergelijke gevallen op werkdagen vertraagd met een maximum van 24 uur, tenzij de inhoud niet geschikt is voor verzending. In dat geval zullen de e-mails niet verzonden worden en wordt contact met je opgenomen.

Artikel 8. Wanprestatie

 1. Als je de algemene voorwaarden niet naleeft of misbruik maakt van de dienst of product, kan MailBlue de overeenkomst ontbinden en/of de verzendingen stilleggen.
 2. MailBlue kan besluiten deze schade op jou te verhalen, mits MailBlue daadwerkelijk schade oploopt door misbruik van jouw kant.
 3. MailBlue heeft het recht jou te weigeren of jouw account te blokkeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 9. Betaling

 1. De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. 
 2. Je betaalt in principe altijd vooruit. 
 3. Betaling vindt automatisch plaats bij het aangaan van een abonnement via het portal, login.mailblue.nl Dit gebeurt door middel van een afschrijving van je bankrekening. Je geeft hiervoor een SEPA-machtiging af bij de eerste betaling. 
 4. In andere gevallen vindt betaling plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 
 5. Je kunt tijdens de looptijd van de overeenkomst, dagelijks switchen naar een duurder abonnement. De resterende bedragen worden dan verrekend. 
 6. Facturatie en betaling gebeurt digitaal.
 7. Als je bezwaren hebt tegen de hoogte van de factuur, dan dien je die binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te melden aan MailBlue. 
 8. Verrekening aan MailBlue van jouw verschuldigde betaling is niet mogelijk. 
 9. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting van de factuur of tegen het niet-betwiste deel daarvan, niet op.
 10. Betaal op tijd. Anders ben je vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. MailBlue hoeft jou hiervoor niet nog in gebreke te stellen. 
 11. MailBlue heeft vanaf dat jij in verzuim bent, recht op:
     - 1% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, vanaf de vervaldag totdat je de gehele betaling hebt voldaan;
     - De buitengerechtelijke kosten zoals geregeld in “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW);
     - De werkelijk gemaakte kosten, als MailBlue hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren;
     - De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
     - De rente over de verschuldigde incassokosten.
 12. MailBlue kan besluiten jouw abonnement en/of accountactiviteiten te bevriezen, bij het uitblijven van de betaling.MailBlue kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor:
     - Eventueel misgelopen omzet; of
     - Schade door nalatigheid van jouw kant omtrent achterstallige betalingen;
     - Verlies van data door te lange inactiviteit van het Account.
 13. MailBlue brengt € 50,- exclusief btw-administratiekosten in rekening voor het heractiveren van je account. Het heractiveren gebeurt nadat jouw achterstallige betalingen zijn verricht. MailBlue is niet verantwoordelijk voor het behoud van data. 

Artikel 10. Overmacht

 1. Als MailBlue gehinderd wordt of verhinderd is, is MailBlue niet gehouden tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou. Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:
  - als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van MailBlue, of
  - Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van MailBlue komt.
 2. Ingeval van een zogenaamde overmacht aan de kant van MailBlue, stelt MailBlue jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Hierbij vermeldt MailBlue aan jou:
     - de oorzaak,
     - de aard,
     - de mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en
     - de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen
  MailBlue spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 3. MailBlue kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als MailBlue de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 4. MailBlue kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet MailBlue alleen, als zij na het ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen.Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Opzeggen bij afname van software, e-mailmarketing, support, academy

 1. Jammer als je besluit te vertrekken bij MailBlue. Maar even goede vrienden! Bij ons kun je in ieder geval altijd tussentijds de overeenkomst bij de afname van software, e-mailmarketing, support of academy opzeggen.
 2. Opzeggen doe je door een mail te sturen aan info@mailblue.nl of via het portal als de Dienst via het portal is afgesloten. 
 3. Er geldt wel een opzegperiode van minimaal 1 dag voor het aflopen van je Dienst.

Artikel 12. Overige annuleringsvoorwaarden (ontbinding en annuleren van trainingen) 

 1. Zowel jij als MailBlue hebben het recht overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden (waarmee voor MailBlue alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden), wanneer ten aanzien van de andere partij;
     - een verzoek tot faillissement;
     - (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
     - of schuldsanering;
  wordt ingediend. MailBlue heeft in dit geval geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. Voor ontbinding geldt dat dit enkel schriftelijk of per email kan.
 3. Ontbinding is een feit als MailBlue de ontvangst hiervan bevestigd heeft.
 4. Als moment van ontbinding geldt:
     - datum poststempel bij ontbinding per post; of:
     - de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 5. Voor trainingen geldt het volgende: Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om na goedkeuring van MailBlue iemand anders in de plaats te laten komen. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van de training zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een andere training te bezoeken.
 1. MailBlue heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. 
 2. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft MailBlue het recht om annuleringskosten door te berekenen. 
 3. Mocht MailBlue toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade. MailBlue zal zich naar redelijkheid inspannen om alsnog voldoende na te komen. MailBlue zal daarvoor uiteraard geen kosten in rekening brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en schade

 1. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met MailBlue in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
 2. MailBlue is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.
 3. Mocht MailBlue aansprakelijk blijken, dan is dit beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot dat deel dat de verzekering van MailBlue uitkeert. 
 6. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 7. MailBlue kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
     - Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
     - Door jouw handelen of nalaten;
     - Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
     - Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
     - Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden;
     - Overmachtsituaties.
 8. Mocht een derde MailBlue aansprakelijk stellen omdat zij door de uitvoering van de opdracht schade lijdt, dan vrijwaar jij MailBlue hiervoor. Jij zult MailBlue dan ook bijstaan voor de rechter of buiten de rechter om, mocht dit nodig zijn. 

Artikel 14. Klachten 

 1. Heb je een klacht over MailBlue? Vervelend. Weet dat MailBlue haar best doet om klachten te voorkomen en te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.
 2. Laat MailBlue in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week na ontdekking, weten als je een klacht hebt. Zo kan MailBlue snel reageren om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen.
 3. Een klacht kun je insturen per e-mail naar info@mailblue.nl voorzien van een duidelijke omschrijving ervan.
 4. Als MailBlue oordeelt dat de klacht gegrond is, zal MailBlue dit naar beste kunnen oplossen.
 5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy 

 1. Wij zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door MailBlue of jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien
     -  MailBlue verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
     - de informatie algemeen bekend wordt;
     - MailBlue optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die MailBlue bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens willen wij je adviseren om onze privacy- en cookieverklaring te lezen. 

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

 1. MailBlue kan altijd deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
 3. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds vindbaar via de website van MailBlue: www.mailblue.nl/legal.  

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als jij of MailBlue dat zo stelt.
 2. Wij doen er beiden alles aan dat het nooit tot een geschil komt. Maar mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zullen wij ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kan er in tweede instantie een beroep worden gedaan op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van MailBlue is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. MailBlue behoudt het recht voor om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent of dat de uitvoering van e overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
 6. Het Weens Koopverdrag, wat gaat over internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten. 

Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor, die hieronder wordt toegelicht:

 1. Aanbod: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door MailBlue, die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Buitenland: Alle landen die niet tot Nederland behoren. 
 4. Directe schade:
     - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
     - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MailBlue aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MailBlue toegerekend kunnen worden;
     - De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 5. Klacht: een klacht over de gedragingen van MailBlue.
 6. Offerte: Elk aanbod van MailBlue aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 7. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door MailBlue geleverd wordt. In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 8. Opdrachtgever:
     - de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
     - de (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon die een overeenkomst sluit met MailBlue.
 9. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak of afspraken tussen jou en MailBlue, waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of welk product MailBlue tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze algemene voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
 10. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MailBlue geen invloed kan uitoefenen en waardoor MailBlue niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
     - mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
     - een dag of dagen van nationale rouw;
     - contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
     - overheidsbesluiten;
     - werkstaking;
     - natuurrampen;
     - ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van MailBlue;
     - sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
     - epidemieën of pandemieën;
     - computerstoringen;
     - vertraagde leveringen van derden of andere overmachtsituaties bij derden
 11. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp, alle denkbare communicatie via social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie
 12. Training: hieronder wordt onder andere verstaan een masterclass, workshop, webinar, event, etc.
 13. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.
>