Bedrijfstakanalyse | Definitie en Uitleg

De bedrijfstakanalyse kan worden toegepast om de externe omgeving in kaart te brengen, waarbij de focus ligt op het analyseren van de markt. Deze analyse kan worden gezien als onderdeel van de situatieanalyse. Uiteindelijk wordt er veel duidelijk en wordt er meer inzicht verkregen in bedreigingen en kansen, welke vervolgens kunnen worden gebruikt bij het maken van een SWOT-analyse.

De charme van de markt

Een bedrijf bevindt zich in een bepaalde markt, of een branche. Door de bedrijfstakanalyse uit te voeren kan worden bepaald hoe het gesteld is met de aantrekkelijkheid van deze specifieke branche waarin het bedrijf zich bevindt. Daarnaast wordt er gekeken naar de bedreigingen en kansen die komen vanuit deze specifieke bedrijfstak.

Drie delen

De bedrijfstakanalyse kan worden uitgevoerd in drie afzonderlijke delen, namelijk de macro-omgevingsfactoren, de algemene marktfactoren en de huidige concurrentie op de markt.

De macro-omgevingsfactoren

Er wordt gestart met het helder maken van de macro-omgeving. Hierbij kan goed gebruik worden gemaakt van de DESTEP-analyse. Er kan worden bepaald welke macro-omgevingsfactoren een rol spelen bij het bepalen van de aantrekkingskracht van de markt, naar welke factoren invloed uitoefenen op de bedrijfstak en of deze zaken kunnen worden aangemerkt als bedreigingen voor het bedrijf of juist als kansen.

Het is belangrijk om niet alleen de huidige situatie weer te geven, maar ook die uit het verleden. Door deze twee te combineren kan er een toekomstvoorspelling worden gedaan. Uiteraard is het ook belangrijk om alleen de macro-omgevingsfactoren in de analyse op te nemen die daadwerkelijk invloed hebben op het bedrijf. Dit deel kan worden afgesloten met een opsomming van de bedreigingen en kansen die hier aan het licht zijn gekomen.

Algemene marktfactoren

In dit deel moet een omschrijving komen te staan van de variabelen die de aantrekkelijkheid van de specifieke markt helder weergeven. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer trends, seizoengevoeligheid, kostenstructuur, levenscyclus, marktomvang, groei en bijvoorbeeld conjunctuurgevoeligheid. Ook hier komen weer enkele bedreigingen en kansen uit voort die kunnen worden opgesomd aan het einde van dit deel.

De huidige concurrentie

Hierin moet worden vastgesteld hoe het staat met de concurrentie binnen de markt, of bedrijfstak, waarin de onderneming handelt. Hiervoor kan bijvoorbeeld goed gebruik gemaakt worden van het Vijfkrachtenmodel van Porter. Deze kan worden ingezet om de mate van concurrentie gemakkelijk te kunnen bepalen. Vervolgens moet er worden gekeken naar enkele bijkomende factoren, zoals de concentratiegraad van aanbieders, de mate van productdifferentiatie, de winstgevendheid en het aantal aanbieders.

Conclusie

Uiteindelijk heb je van de drie onderdelen een helder beeld van de bedreigingen en kansen die er bestaan in de bedrijfstak. De bedreigingen en kansen kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een SWOT-analyse. Vervolgens kan er een strategie worden bepaald over hoe het bedrijf het best kan opereren in de huidige omgeving, zodat deze de strategie goed kan afstemmen op de markt waarin het bedrijf zich bevindt.

Gratis: E-mailmarketing Handboek

72 pagina’s met de beste strategieën voor
e-mailmarketing en praktische tips die je vandaag al kan toepassen. Vraag gratis aan en ontvang ‘m meteen in je inbox.